Statut

STATUT
FUNDACJI UNIKA MENSO

( - pobierz statut Fundacji Unika Menso w PDF)Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja Unika Menso zwana w dalszej części Statutu Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 03.03.2016, przed notariuszem Joanną Solecką w kancelarii w Gdyni przy ulicy Władysława IV nr 49/1 przez Sen Control Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.


§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4
Siedzibą Fundacji jest Gdynia.

§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

§6
Fundacja samodzielnie gospodaruje swoim majątkiem oraz prowadzi działalność gospodarczą, dochody z której służą w całości wyłącznie finansowaniu realizacji celów statutowych Fundacji.

§7
Fundacja może przystępować do spółek i innych fundacji, a także realizować swoje zadania statutowe poprzez członkostwo w organizacjach o zbieżnym lub tożsamym profilu działalności.

§8
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§9
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§10
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji

§11
Celami Fundacji są:

1. Tworzenie i wspieranie przedsięwzięć stwarzających szanse rozwoju wiedzy, umiejętność i kompetencji społecznych;

2. Tworzenie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do wdrażania w ramach polskiego systemu publicznego i niepublicznego kształcenia metod kładących nacisk na kreatywne i twórcze myślenie;

3. Prowadzenie pośród uczniów preorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej adresowanej do absolwentów;

4. Wyszukiwanie, wspieranie oraz pomoc w rozwoju osobom przejawiającym wybitne zdolności intelektualne oraz zawodowe;

5. Promocja w Polsce i zagranicą osiągnięć nauki, kultury oraz osób wybitnie zdolnych intelektualnie i zawodowo;

6. Propagowanie postaw obywatelskich oraz działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

7. Tworzenie i wspieranie przedsięwzięć promujących rozwijanie kontaktów międzynarodowych pomiędzy młodzieżą polską i zagraniczną;

8. Tworzenie i wspieranie przedsięwzięć promujących postawy proobronne i patriotyczne;

9. Ochrona dziedzictwa narodowego.


§12
Fundacja jest organizacją pozarządową, nastawioną na realizację zadań sfery pożytku publicznego. Swoje cele statutowe realizuje w szczególności poprzez:

1. Organizowanie i wspieranie projektów, przedsięwzięć, imprez i programów mających na celu rozwój potencjału twórczego, intelektualnego i zawodowego uczestników;

2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz realizacji celów Fundacji;

3. Pozyskiwanie innych niż finansowe wsparcia dla prowadzonych przez Fundację działań;

4. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie koniecznym do realizacji celów Fundacji;

5. Fundowanie stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych na rzecz rozwój ich potencjału twórczego, intelektualnego i zawodowego;

6. Inicjowanie i wspieranie wymiany zagranicznej dzieci i młodzieży;

7.Organizację wolontariatu na rzecz realizacji celów Fundacji;

8. Wspieranie działalności innych podmiotów realizujących zadania zgodne z celami Fundacji;

9. Współpracę z instytucjami publicznymi w obszarach zgodnych z celami Fundacji;

10. Aktywność na rzecz celów Fundacji w środkach masowego przekazu;

11. Działalność wydawniczą na rzecz celów Fundacji.Rozdział III
Organy Fundacji

§13
Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji;

2. Zarząd Fundacji.

§14
Do podstawowych obowiązków każdego z członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji należy promowanie i szerzenie dobrego imienia Fundacji, przyczynianie się do pozyskiwania przez nią środków na jej działalność, wspomaganie realizacji jej celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu oraz aktywny udział w pracach stosownego organu Fundacji.

§15
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym oraz opiniującym Fundacje.

2. Rada Fundacji liczy od trzech (3) do siedmiu (7) członków w tym przewodniczącego Rady Fundacji oraz przedstawiciela Fundatora;

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady Fundacji oraz przedstawiciela Fundatora powołuje Fundator. Później zmian i uzupełnień w składzie osobowym Rady Fundacji dokonuje w drodze uchwały sama Rada Fundacji.

4. W sytuacji, gdy Rada Fundacji liczy mniej niż trzech (3) członków prawo powołania Rady Fundacji należy do Fundatora.

5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

6. Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania w dowolnym czasie każdego z członków Rady Fundacji bez potrzeby uzasadniania tej decyzji i podawania jej przyczyn.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

8. Rada Fundacji powołana jest na czas nieokreślony.

§ 16
1. Rada Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków, wybiera ze swojego grona oraz odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

§ 17
1. Rada Fundacji obraduje na zebraniach, które Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik Fundatora zwołuje w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz do roku;

2. Osoba zwołująca zebranie zobowiązana jest z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) dni, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną, przesłać wszystkim członkom Rady Fundacji, pełnomocnikowi Fundatora oraz Prezesowi Zarządu Fundacji pisemne powiadomienie o terminie, formie i miejscu zebrania oraz planowanym porządku obrad.

3. Zebraniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności lub niedyspozycji upoważniony przez niego członek Rady Fundacji.

§ 18
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Dla ważności podejmowanych przez Radę Fundacji uchwał konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady Fundacji lub pełnomocnika Fundatora.

2. W zebraniu Rady Fundacji – bez prawa głosu stanowczego – mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz pełnomocnik Fundatora. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Fundacji – bez prawa głosu stanowczego – w zebraniu Rady Fundacji mogą także brać udział pracownicy Fundacji, funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Fundacji, zewnętrzni eksperci lub inne osoby wspierające działalność Fundacji;

3. Z przebiegu każdego zebrania Rady Fundacji sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania.

§ 19
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:

1. Złożenia przez członka Rady Fundacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z zasiadania w Radzie Fundacji;

2. Podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka Rady;

3. Odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora.

5. Śmierci członka Rady Fundacji;

6. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;

7. Utraty przez członka Rady Fundacji praw publicznych.

§ 20
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Fundacji;

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być wynagradzani ani nagradzani z tytułu zasiadania w Radzie Fundacji ani w związku z pełnieniem obowiązków statutowych. Mogą być im natomiast zwracane uzasadnione koszty ponoszone wskutek wykonywania statutowych obowiązków członków Rady Fundacji.

§ 21
Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Powoływanie i odwoływanie w drodze uchwały członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa Fundacji;

2. Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;

3. Kontrola finansów i sposobu zarządzania majątkiem Fundacji;

4. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

6. Ustalenie regulaminu działania Zarządu Fundacji;

7. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;

8. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

9. Inne czynności przewidziane pozostałymi postanowieniami tego Statutu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Zarząd może liczyć od jednego (1) do siedmiu (7) członków, w tym Prezesa;

3. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes, powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji w drodze uchwały;

4. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji na dwu (2) letnią kadencję;

5. Fundację na zewnątrz może jednoosobowo reprezentować Prezes. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji oraz wszelkie dokumenty, na mocy których Fundacja zaciąga jakiekolwiek zobowiązania wobec osób trzecich, wymagają podpisu Prezesa;

§ 23
Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:

1. Złożenia przez członka Zarządu Fundacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z zasiadania w Zarządzie Fundacji;

2. Podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka Zarządu Fundacji.

3. Śmierci członka Zarządu Fundacji;

6. Skazania członka Zarządu Fundacji prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;

7. Utraty przez członka Zarządu Fundacji praw publicznych.

§ 24
W gestii Zarządu Fundacji leżą wszystkie działania i decyzje Fundacji nie przekazane zapisami Statutu do kompetencji Rady Fundacji, w tym w szczególności:

1. Odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji;

2. Określanie kierunków działalności i rozwoju Fundacji;

3. Opracowywanie planów działalności Fundacji;

4. Opracowywanie planów finansowych i budżetu Fundacji;

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

6. Organizowanie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;

7. Przyjmowanie darowizn, zapisów, grantów, spadków, subwencji i dotacji;

8. Nawiązywanie i prowadzenie kontaktów i współpracy z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

9. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników Fundacji;

10. Ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wewnętrznego systemu wynagradzania pracowników Fundacji;

11. Opracowywanie i uchwalanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

12. Informowanie Rady Fundacji o kierunkach swoich działań i podejmowanych uchwałach oraz przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

13. Inne czynności przewidziane pozostałymi postanowieniami tego Statutu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 25
1. Zarząd Fundacji obraduje na zebraniach, które Prezes Fundacji zwołuje w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Osoba zwołująca zebranie zobowiązana jest z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) dni, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną, przesłać wszystkim członkom Zarządu Fundacji pisemne powiadomienie o terminie, formie i miejscu zebrania oraz planowanym porządku obrad. Zebraniu przewodniczy Prezes Fundacji;

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. Dla ważności podejmowanych przez Zarząd uchwał konieczna jest obecność Prezesa Fundacji;

3. W zebraniu Zarządu Fundacji – bez prawa głosu stanowczego – może uczestniczyć pełnomocnik Fundatora. Na zaproszenie Prezesa Fundacji – bez prawa głosu stanowczego – w zebraniu Zarządu Fundacji mogą również uczestniczyć członkowie Rady Fundacji, funkcjonariusze jednostek organizacyjnych Fundacji, zewnętrzni eksperci lub inne osoby wspierające działalność Fundacji;

4. Z przebiegu każdego zebrania Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu w drodze głosowania.Rozdział IV
Majątek fundacji

§ 26
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 (dziesięć tysięcy) PLN wymieniony w akcie notarialnym jej postanowienia;

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000 (tysiąc) PLN;

3. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz wszelkie mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działalności;

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem;

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 27
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą w szczególności pochodzić z:

1. Darowizn, spadków, zapisów, grantów, dotacji i subwencji (krajowych i zagranicznych),

2. Dotacji i subwencji osób prawnych;

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

5. Dochodów z działalności gospodarczej;

6. Odsetek bankowych;

7. Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

8. Innych źródeł uznanych za dopuszczalne przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 28
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29
1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą;

2. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej lub większej niż 5 000 (pięć tysięcy) PLN uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 30
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 31
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą w rozmiarach i zakresie służącym realizacji jej celów, w zgodzie z przepisami prawa oraz niniejszego Statutu;

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny, handlowy lub usługowy, lub w formie udziału w spółkach prawa cywilnego bądź handlowego. Jednostki organizacyjne Fundacji prowadzące działalność gospodarczą tworzone i rozwiązywane są decyzją Zarządu, który ustala także zasady ich funkcjonowania, nadzoruje ich działania oraz powołuje i odwołuje osoby nimi kierujące;

3. W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może wspólnie podejmować przedsięwzięcia oraz inicjatywy z innymi spółkami prawa handlowego, cywilnego, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w tym również z osobami zagranicznymi;

4. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki przekazane na ten cel przez Fundatora oraz inne środki, zgodnie z uchwałą Zarządu;

5. Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji;

6. Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej w określonym zakresie wymagać będzie zgody, koncesji, zezwolenia lub upoważnienia ze strony właściwego organu administracji publicznej, Fundacja prowadzić będzie taką działalność tylko po uzyskaniu stosownej decyzji, wymaganej przepisami prawa;

7. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa;

8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 32
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

2. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

3. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

4. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

6. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

7. 58.11.Z Wydawanie książek;

8. 58.13.Z Wydawanie gazet;

9. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

10. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

11. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

12. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

13. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

14. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

15. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

16. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

17. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

18. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

19. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

20. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

21. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

22. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

23. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

24. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

25. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

26. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

27. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

27. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

28. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;

29. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.Rozdział VI
Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 33
1. Do treści Statutu mogą być wprowadzane zmiany. Nie mogą one jednakże w istotny sposób zmieniać celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, ani ograniczać statutowych uprawnień Fundatora.

2. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) Członków Rady Fundacji.Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 34
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator;

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem

banner duzy

 

IDENTYFIKUJESZ SIĘ Z NASZĄ IDEĄ I PRZEDSIĘWZIĘCIAMI?POMÓŻ NAM ZMIENIAĆ ŚWIAT

Untitled 1
 Modra 1c/10
81-132 Gdynia
KRS 0000610400
NIP 9581673075
REGON 364150750